There was an error in this gadget

Saturday, September 24, 2011

Vài hình anh Chợ Lách ngày nay

Nhìn từ bến đò đến Phụng Châu


Bến đò nhìn sang chợ.


Bến đò nhìn về cầu


No comments:

Post a Comment